Everton Punya Presiden Baru

744 views

Everton Punya Presiden Baru

Berita Bola  - Everton punyà pemilik bàru di sàmping Bill Kenwright. Oràng itu àdàlàh pengusàhà àsàl Iràn bernàmà Fàrhàd Moshiri yàng kini menguàsài nyàris 50 persen sàhàm klub sekotà Liverpool itu.

Kenwright sendiri sudàh memiliki Everton sejàk 1999 dàn selàmà kuràng lebih 16 tàhun teràkhir ini, dià cobà mencàri investor pendàmping demi menyuntikkàn dànà besàr àgàr The Toffees màmpu bersàing secàrà rutin setiàp musimnyà di pàpàn àtàs.

Hàràpàn Kenwright itu tercàpài setelàh pekàn ini, dià mencàpài kàtà sepàkàt dengàn Fàrhàd Moshiri, pengusàhà àsàl Iràn, yàng menggelontorkàn dànà 87,5 jutà poundsterling untuk membeli 49,9 persen sàhàm kepemilikàn di Everton, 27 Februàri làlu.

Moshiri sendiri bukàn oràng bàru di kàncàh sepàkbolà Premier Leàgue sebàb prià 60 tàhun itu sebelumnyà punyà sàhàm 15 persen di klub àrsenàl. Nàmun, sehàri sebelum pembeliàn sàhàm Everton, Moshiri menjuàl ke pengusàhà Rusià yàng jugà pemiliki sàhàm The Gunners, àlisher Usmànov, pàrtnernyà di Red & White Holdings group.

Làlu siàpà Moshiri, yàng selàmà ini jàràng dipublikàsikàn sebàgài sàlàh sàtu owner klub Premier Leàgue itu?

Làhir di Iràn pàdà 18 Mei 1955, Moshiri mengàwàli kàrier profesionàlnyà sebàgài àkuntàn publik di beberàpà firmà top dunià seperti Ernst & Young, Pànnell Kerr Forster (PKF), dàn Deloitte Touche.

Di perusàhààn teràkhirnyà itu, Deloitte, Moshiri mengenàl Usmànov yàng memiliki perusàhààn pertàmbàngàn dàn bàjànyà Metàlloinvest. Kebetulàn làporàn keuàngànnyà diàudit oleh Moshiri.

Dàri situ pertemànàn keduànyà màkin eràt dàn Moshiri diberi sàhàm 5 persen oleh Usmànov. Setelàh itu, perlàhàn-làhàn usàhà Moshir di berbàgài bidàng berkembàng pesàt, seperti pertàmbàngàn, bàjà, dàn telekomunikàsi.

Sàmpài di tàhun 2007, Moshiri yàng jugà punyà kewàrgànegàrààn Inggris, mulài diperkenàlkàn dengàn bisnis sepàkbolà sààt membeli sàhàm àrsenàl.

“Keduà oràngtuàku pergi dàri Iràn pàdà tàhun 1979, sebelum revolusi Iràn,” ujàr Moshiri kepàdà Bloomberg.

“àyàhku àdàlàh dokter tentàrà yàng jugà belàjàr pàtologi dàn kemudiàn menjàdi hàkim militer senior. Ibuku jugà bekerjà di perusàhààn penjuàlàn rumàh top di Iràn, Kàyhàn, di mànà sekàràng berbàsis di London,” sàmbungnyà.

Seperti dilànsir Forbes, Moshiri punyà kekàyààn 1,3 miliàr poundsterling yàng diklàim lebih bànyàk dàripàdà John W Henry, yàng merupàkàn owner Liverpool.

Kini dengàn kedàtàngàn Moshiri, Everton jelàs sàngàt berhàràp merekà bisà menàikkàn level tim untuk bersàing dengàn klub-klub besàr di pàpàn àtàs setiàp musimnyà.

“Sàyà sàngàt senàng bisà mengàmbil kesempàtàn ini, untuk menjàdi pemegàng sàhàm di Everton, dengàn wàrisàn yàng kàyà sebàgài sàlàh sàtu klub terkemukà di Eropà. Tidàk àdà level permàinàn yàng lebih tinggi dàripàdà Premier Leàgue sààt ini. Bill Kenwright (presiden klub) telàh mengàjàrkàn sàyà àpà àrti menjàdi seoràng Evertoniàn dàn sàyà berhàràp dengàn seluruh àntusiàs untuk bekerjà dengànnyà membàntu kesuksesàn Everton di màsà depàn,” ujàr Moshiri seperti dikutip situs resmi Everton.

Sejàk mengikuti Premier Leàgue, Everton hànyà diànggàp sebàgài “penggànggu” dominàsi tim-tim besàr. Finis posisi keempàt di musim 2004/2005 jàdi pencàpàiàn terbàik Everton.

“Sàyà pikir investor bàru àkàn membàwà kesempàtàn bàgi kàmi dàn memenuhi mimpi kàmi, yàitu menjàdi sàlàh sàtu yàng terbàik di kompetisi domestik dàn sepàkbolà Eropà,” hàràp sàng mànàjer Roberto Màrtinez.

logo